Headline PR Management

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A HEADLINE Kft. kereskedelmi, szolgáltatási és marketing tevékenységével kapcsolatos adatkezelésekről.

A www.headline.hu honlap kizárólagos használója a HEADLINE PR Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Petzvál József u. 44. 2/206./ a továbbiakban HEADLINE PR Kft. illetve Társaság) mint adatkezelő.

 1. BEVEZETÉS

A  HEADLINE PR Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Petzvál József u. 44. 2/206. ) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy kereskedelmi és marketing tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit és ügyfeleit.

A HEADLINE PR Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A HEADLINE PR Kft. az alábbiakban ismerteti a kereskedelmi és marketing tevekénységével kapcsolatos adatkezelési gyakorlatát:

 1.  A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

A Társaság kereskedelmi és marketing tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződés, vagy jogi kötelezettség teljesítésén, vagy a HEADLINE PR Kft.. jogos érdekén alapulnak.

A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdések vonatkozásában különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Rendelet” / „GDPR”);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”)
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről („Számv.tv.”)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”)
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről („Eht.”)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól („Grt.”)
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról („Fogyvédtv.”)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről („Fogytv.”).

2.1. Kereskedelmi, szolgáltatási  tevékenységgel kapcsolatos adatkezelések

2.1.1.     Ajánlatadás

Az adatkezelés célja: a HEADLINE PR Kft. termékeinek, szolgáltatásainak értékesítésére vonatkozóan szerződések megkötése-, illetve megrendelések teljesítése érdekében egyes esetekben ajánlatokat adhat az érdeklődők részére.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés, megrendelés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja).

A kezelt adatok köre: Egyéni vállalkozó, magánszemély ajánlatkérő adatai (név, cím, bankszámlaszám, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma), ajánlatot kérő jogi személy képviselőjének adatai (név, pozíció), kapcsolattartója neve, telefonszáma, e-mail címe, az ajánlat készítőjének és ügyintézőjének a neve és telefonszáma, a jóváhagyójának és a projekt manager neve.

Az adatkezelés időtartama: amennyiben az ajánlatból nem lesz megrendelés, az ajánlat érvényességének az ideje, amennyiben az ajánlatból megrendelés lesz, nyolc év.

Adattovábbítás:

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben ajánlat adására sor kerül, anélkül a Társaság nem tud megrendelést teljesíteni és e célból szerződést kötni a Megrendelővel.

Adatok címzettjei: A HEADLINE PR Kft., az adatokhoz a Társaság ügyvezetője és munkavállalói férhetnek hozzá.

 

Adatfeldolgozók:

Név       Székhely              Adatfeldolgozói feladat

Cégnév:……………………………………székhely:……………………felhő alapú CRM rendszer IT fejlesztője.

Cégnév:………………………………székhely:……………………felhő alapú CRM rendszer üzemeltetője.

Cégnév……………………………….székhely……………………. a Társaság könyvelését végző cég.

2.1.2.     Ügyféladatbázis

A HEADLINE PR Kft. a partnerei adatai kezelése és nyilvántartása érdekében belső adatbázist vezet a partnerei elérhetőségeiről.

Az adatkezelés célja: az ügyfélkapcsolatainak ápolása és megrendelések, szerződések teljesítése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) / Legrand Zrt. jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

Adatkezelő jogos érdeke: az ügyfélkapcsolatok ápolása

A kezelt adatok köre: Jogi személy képviselőinek a neve és beosztása, egyéni vállalkozó és természetes személy adatai (név, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, cím, adószám, bankszámlaszám), a kapcsolattartók adatai (név, e-mail cím, telefonszám, egyes esetekben cím), számlázási cím, opcionálisan egyéb adatok, úgy mint az ügyfelekkel való találkozás időpontja és a találkozások rendszeressége, ügyfél minősége (pl. direkt szerződött partner,  stb), a találkozások leírása.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés kötésétől számított öt év (számviteli bizonylat).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Társaság nem tudná követni, hogy az adott ügyféllel milyen gyakorisággal tartja a kapcsolatot és mennyire eredményesen.

Adattovábbítás: nincs

Adatok címzettjei: A HEADLINE PR Kft. az adatokhoz a Társaság ügyvezető igazgatója és munkavállalói férnek hozzá.

Adatfeldolgozó: nincs, az adatok csak belső használatra készülnek.

2.1.3.     Kapcsolatfelvétel a HEADLINE PR Kft-vel:

Az adatkezelés célja: Amennyiben megkeresné a Társaságot, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek a) pont), fogyasztói panaszok esetén jogi kötelezettség teljesítése (1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről17/A.§), (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont).

A kezelt adatok köre: a kapcsolatot felvevő neve és elérhetősége (címe, telefonszáma és e-mail címe), a megkereső által küldött iratok, a megkeresés leírása.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

2.2.Marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelések / IT-val megbeszélni és akként módosítani!!!!!

Társaságunk hírlevelet sem partnerei, sem leendő partnerei számára nem küld.

2.2.3.     A www.legrand.hu honlap adatkezelései

2.2.3.1. headline.hu szerver naplózása

A www.headline.hu honlap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Legrand Zrt.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.?????????????????????

A legrand.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató.????????????????????????

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.??????????????????????

A honlapon elhelyezésre került a https://www.facebook.com/legrandmagyarorszag és https://www.youtube.com/user/legrandhungary címen elérhető szolgáltató kódja.???????????

2.2.3.2. A www.headline.hu honlap cookie kezelése

A Társaság a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a HEADLINE PR Kft. vagy a külső szolgáltató cookie-ját használják. ??????????????????

A headline.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t. ????????????????

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:???????????????

–          Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (google.com/analytics),

–         ún. Facebook cookie („Facebook Pixel”): a Facebook szolgáltatásaiban marketing tevékenységünk mérését teszi lehetővé. (facebook.com),

–           Addthis: a weboldal tartalmának megosztását, lájkolását teszi lehetővé, valamint a megosztások statisztikai analitikáját biztosítja (adthis.com),

–           Crazy Egg Analytics: weboldalunk látogatói által leginkább megtekintett tartalmak felmérését és hőtérképes anonim elemzéseket tesz lehetővé (crazyegg.com),

–             Legrand: a Legrand cookie segítségével weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adataink belső mérését segítik,

–            Smartlook: weboldalunk látogatói által leginkább megtekintett tartalmak felmérését és hőtérképes és látogatói viselkedés anonim elemzéseket tesz lehetővé (smartlook.com).

2.3.        Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk partnereinket és ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek, tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik A HEADLINE PR Kft-t.

A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A HEADLINE PR Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az IT-vel meg kell ezeket beszélni!!!!!!!!!!!!!!!!

A HEADLINE PR Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Társaság a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Társaság a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A HEADLINE PR Kft. az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A HEADLINE PR Kft. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A HEADLINE PR Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst a Társaság késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Adatkezelő

Név:            HEADLINE PR Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                1119 Budapest, Petzvál József u. 44. 2/206

Cégjegyzékszám:    01 09 165705

Telefonszám:          06-30-228-2098

Email:                     rita.exterde@headline.hu

Az Adatvédelemért felelős neve és elérhetősége: EXTERDE RITA BOGLÁRKA

e-mail:  rita.exterde@headline.hu

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogosultságokkal rendelkezik:

 • átlátható tájékoztatás,
 • hozzáféréshez való jog,
 • a helyesbítéshez való jog,
 • a törléshez való jog,
 • az adatkezelés korlátozásához való jog,
 • adathordozhatósághoz való jog, é
 • a tiltakozáshoz való jog,
 • a hozzájárulás visszavonásához való,
 • panasztétel joga, és a
 • jogorvoslati jog.

5.1.        Átlátható tájékoztatás

A HEADLINE PR Kft. köteles az Ön részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást – a GDPR által meghatározott körben – a rendelkezésére bocsátani. E kötelezettségünknek jelen Adatkezelési Tájékoztató által teszünk eleget. Felhívjuk a figyelmét, amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése merülne fel, élhet a hozzáféréshez való jogával.

5.2.        Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet arra nézve, hogy az kezeljük-e a személyes adatait, és ha igen kérhet egy részletes tájékoztatót, ami tartalmazza azt, hogy

 • milyen okból,
 • milyen adatokat kezelünk,
 • mi a személyes adatok forrása,
 • kivel közöljük a kezelt adatait,
 • mennyi ideig őrizzük meg a kezelt adatokat, illetve
 • ha az adatait nemzetközi adattovábbítás keretében továbbítjuk, az adattovábbítás garanciáiról, valamint
 • ismételt tájékoztatást kap a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól, és arról, hogy panaszával az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Amennyiben kéri, ingyenesen átadjuk Önnek a kezelt személyes adatairól készített másolatot.

A további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  Kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk. A tájékozódáshoz való jog írásban az alábbi elérhetőségeken gyakorolható:

EXTERDE RITA BOGLÁRKA

e-mail:  rita.exterde@headline.hu

Kérésére – a személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adhatunk tájékoztatást.

5.3.        Helyesbítéshez való jog

Kérésére a pontatlan (pl. születési dátuma nem helyes, email címe azóta megváltozott, névváltozás következett be stb.) személyes adatát helyesbítjük, kijavítjuk vagy kiegészítjük.

5.4.        Törléshez való jog

Kérheti, hogy késedelem nélkül töröljük a kezelt személyes adatait, ha

 • az adatkezelés célja már nem indokolja az adatai kezelését,
 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és visszavonja a hozzájárulását (és nincsen más jogalapja az adatkezelésnek),
 • tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • amennyiben jogellenesen kezeltük az adatait, vagy
 • az adatok törlése jogszabály alapján kötelező.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a Legrand Zrt. -t terhelő jogi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5.        Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben él ezzel a jogával és a jogszabályok szerint korlátozásnak van helye, ez esetben kizárólag tárolhatjuk a személyes adatait, azonban azokon egyéb műveleteket nem végezhetünk (pl. nem továbbíthatjuk másnak, nem rendszerezhetjük őket) – kivéve, ha e műveletek végzéséhez hozzájárul vagy jogi kötelezettségünk a teljesítésük -.

Mikor kerülhet sor e jog érvényesülésére?

 • Ha Ön vitatja a kezelt személyes adatai pontosságát, arra az időre, amíg megvizsgáljuk, hogy valóban pontatlanok-e az adatok.
 • Amennyiben jogellenesen kezeljük a személyes adatait, azonban Ön kéri, hogy ne töröljük, hanem zároljuk őket.
 • Ha már nincsen szükségünk az Ön adataira, azonban Ön kéri, hogy tároljuk az adatokat, mert pl. egy későbbi joga érvényesítéséhez szüksége van rá.
 • Ha tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapítjuk, hogy a HEADLINE PR Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Minden esetben előzetesen tájékoztatjuk Önt, ha a fent említett esetekben az adatkezelés korlátozását feloldjuk (mert például a pontatlan adatai helyesbítésre kerültek, vagy korlátozás iránti kérelmét elutasítottuk).

5.6.        Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásán alapul vagy megrendelés, illetve szerződés teljesítése érdekében szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a személyes adatait nem automatizált módon kezeli.

5.7.        Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés a HEADLINE PR Kft. jogos érdekén alapul. Tiltakozása esetén a személyes adatait csak akkor kezeljük tovább, amennyiben kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

5.8.        Hozzájárulás visszavonásához való jog

Jogosult arra, hogy a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonja.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:

E-mailen:     rita.exterde@headline.hu

Levélben: HEADLINE PR Kft. Exterde Rita Boglárka ügyvezető igazgatónak címezve 1119 Budapest, Petzvál József u. 44. 2/206. sz. postai címre.

5.9. Eljárási szabályok

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a HEADLINE PR Kft.  indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem összetettsége és a kérelmek száma figyelembevételével szükség esetén, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk.

Amennyiben kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, a Társaság elektronikus úton adja meg Önnek a tájékoztatást (kivéve, ha másként kéri).

Amennyiben a kérelme alapján a HEADLINE PR Kft. nem tesz intézkedéseket, ennek okairól és arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál és élhet bírósági jogorvoslati jogával késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Amennyiben a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság ésszerű mértékű díjat számolhatunk fel az adminisztratív költségekért vagy megtagadhatja a kérelme alapján történő intézkedést.

A személyes adatai helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásról a HEADLINE PR Kft. minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatait közöltük (kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul). Kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

5.10. Kártérítés és sérelemdíj

A HEADLINE PR Kft. az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével Önnek okozott kárt megtéríti. A személyiségi jogának megsértése esetén a Polgári törvénykönyv rendelkezései szerint sérelemdíjat követelhet.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai kezelése során, a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó által okozott kárért is a HEADLINE PR Kft. felelős, mely abban az esetben mentesül e felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

A HEADLINE PR Kft. nem téríti meg a kárt és nem követelhet sérelemdíjat annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

5.11. Jogorvoslati jog

5.11.1.  Panasz az ügyvezető igazgatónál:

Amennyiben úgy érzi, hogy a Társaság megsérti a szabályokat, panasszal fordulhat az ügyvezető igazgatóhoz a fentebb írt postai címen, aki azt egy hónapon belül köteles megválaszolni.

5.11.2.  Bírósághoz fordulás joga

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogai gyakorlása során jogsérelem éri (pl. a fenti jogait nem tudta érvényesíteni, nem kapott tájékoztatást az adatkezelésről stb.) pert indíthat a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt a HEADLINE PR Kft.-vel szemben. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

5.11.3.  Adatvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogai gyakorlása során jogsérelem éri választása szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat.

A hatóság elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

————————————————————————————————————–

1] Ptk. 2:52. §

[1] 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bek.

[1] 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 22. § (1), (3) bek.

[1] 1990. évi XCIII. törvény – az illetékekről 57. § (1) bek. o) pont

Jelen tájékoztató a módosításig, illetve a visszavonásig hatályos, melyről a Társaság a módosítás, illetve visszavonás előtt legalább 15 nappal a www.headline.hu honlapon  értesíti Partnereit.

Kelt 2018.május 24.

HEADLINE PR Kft.